دوشنبه ها ؛ ملاقات عمومی با فرماندار

هر هفته دوشنبه ها ساعت ۸ الی ۱۲ ملاقات عمومی فرماندار

۱۵۳