جلسه تودیع و معارفه بخشدار ابوالفارس

جلسه تودیع و معارفه بخشدار بخش ابوالفارس شهرستان رامهرمز در دفتر مهندس قنبری فرماندار محترم انجام گردید واز زحمات آقای جلیل داوری بخشدار اسبق تجلیل شد و آقای حمید هوشیاری سکان بخشداری ابوالفارس را به عهده گرفت.

روابط عمومی فرمانداری شهرستان رامهرمز

۲۳