میلاد حضرت زینب

دیدار و تقدیر اعضای کمیته بانوان از پرستاران و پرسنل بیمارستان مادر به مناسبت میلاد حضرت زینب و روز پرستار

۲۹