مناسب سازی ادارات

🔺مکان های عمومی برای معلولین باید مناسب سازی شوند 

✅جلسه مناسب سازی مکان های عمومی و اداری در سالن جلسات فرمانداری رامهرمز به ریاست، شاهین خلیلی معاونت سیاسی اجتماعی فرمانداری؛ ویسی نژاد رئیس اداره بهزیستی به عنوان دبیر جلسه و با حضور دیگر اعضا تشکیل شد 

 در این جلسه ضمن ارائه وضعیت مناسب سازی ادارات از طرف دبیر جلسه و بررسی مصوبات جلسه قبل مقرر گردید.

ماده ۲و۴و۵ از قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت در خصوصی مناسب سازی اجرا و گزارش آن به دبیرخانه ارسال گردد.

در این جلسه ضمن تاکید معاونت سیاسی اجتماعی فرمانداری به ادارات در مورد موضوعات فوق الذکر از مسئولان خواست در مدت یک ماه نسبت به مناسب سازی محیط ادارات خود برای معلولین اقدام و گزارش کار به دبیر خانه کمیته ارسال گردد.

۲۷