جلسه مدیریت پسماند

🔺برگزاری اولین جلسه کارگروه مدیریت پسماندشهرستان رامهرمزدرسالجاری

✅/محسن مرحمتی رییس اداره حفاظت محیط زیست رامهرمز ازبرگزاری اولین جلسه کارگروه مدیریت پسماندروزگذشته ۱۵دیماه۹۹به ریاست شاهین خلیلی معاونت سیاسی اجتماعی فرمانداری رامهرمزوباحضورادارات مرتبط خبرداد.

مرحمتی افزود:دراین جلسه تصمیماتی درخصوص ساماندهی نخاله هاوزباله هادربرخی ازنقاط ومبادی ورودی شهرستان،تعیین وتکلیف حایگاه دوم نخاله شهرستان ،ساماندهی خودروهای حمل وتخلیه نخاله شهرستان اتخاذگردید.

روابط عمومی فرمانداری شهرستان رامهرمز

۳۱