اطلاعیه

باسمه تعالی

به اطلاع کلیه داوطلبان عضویت در شوراهای اسلامی شهروروستامی رساندباتوجه به تبصره ۳ماده۳۰قانون انتخابات شوراها ی اسلامی شهروروستا داوطلبان در هنگام ثبت نام باید گواهی عدم سو‌پیشینه که از تاریخ صدور ان بیش از ۳ماه نگذشته باشد ارائه نمایند .لذا کلیه داوطلبان شورای اسلامی شهر از تاریخ ۹۹/۰۹/۲۰وداوطلبان شورای اسلامی روستا وتیره عشایری از تاریخ ۹۹/۱۰/۱۶بامراجعه به دفاتر خدمات قضابی،دفاتر پلیس بعلاوه ۱۰وبا سامانه جامع الکترونیک قضایی به ادرسWWW.ADLIRAN.IRنسبت به دریافت گواهی سو پیشینه اقدام وهنگام ثبت نام ارایه نمایند .

             آرش قنبری 

             فرماندار شهرستان رامهرمر

۱۵