بازدید میدانی فرماندار رامهرمز از شهرکهای صنعتی رامهرمز

به گزارش روابط عمومی فرمانداری رامهرمز امروز یکشنبه هفتم خردادماه ۱۴۰۲ عبداله خیران پور فرماندار رامهرمزاز چند واحد تولیدی فعال و راکد شهرک صنعتی با هدف بررسی میدانی موانع تولید بازدید نمود.

۸۵