1398/04/30
بانک های شهرستان رامهرمز

ردیف

نام بانک

تلفن مستقیم

رییس شعبه

1

انصار

2220802

غلام احمدی

2

آینده

2220391

علی محمد ممبینی

3

پست بانک

2228120

مسعود فتحی

4

تجارت

2229841

اصغر محمدیان

5

رفاه کارگران

2223059

مسعود فرهمند

6

سپه

2223122

ممبینی

7

سینا

2227220

محمد اسکندری

8

صادرات

2221363

امیری

9

فردوسی ( موسسه مالی)

2239675

شکراله شجاع

10

قرض الحسنه مهر ایران

2229620

احمد قشقایی

11

قوامین

2220675

داریوش بارانی

12

کشاورزی

2223068

حسین افلاکی

13

مسکن

2223327

جهانبخش سلطانی

14

ملت

2225700

رمضانی

15

ملی

2222075

ولی محمد اکبری

16

مهر بسجیان

2226960

موسوی اول