1398/04/30
 

ارتفاع اين شهرستان نسبت به سطح تراز آب هاي آزاد 200+ متر است و متوسط درجه حرارت در سال 7/23 درجه سانتي گراد و تعداد روزهاي يخبندان تقريبا 2 تا 3 روز در سال مي باشد.

 

در زمستان جهت حركت بادها از خشكي به سمت دريا معمولا جهت حركت بادها در اين فصل با امتداد كوهها حالت عمودي دارد و همين وضع سبب شده كه از وزش بادها در فصل زمستان كاسته شود. سرعت باد هاي موسمي زمستاني از يك تا سه متر در ثانيه مي باشد، در تابستان جهت بادها از دريا به سوي خشكي بوده و چون مسير حركت بادها با امتدا كوهها مطابقت دارد لذا كوهها مانع وزش باد نمي شود و به همين علت است كه در تابستان شديدتر از زمستان است و سرعت آن در اواسط تابستان به ده متر در ثانيه مي رسد.

 

هر چه از سمت شمال غربي به جنوب شرقي نزديك تر شويم از شدت بارندگي كاسته شده و اين امر با وزش بادهايي كه از شمال غربي به جنوب شرقي مي وزند مطابقت دارد و از مقدار رطوبت بادها به تدريج كاسته مي شود. گاهي در فصل زمستان و خصوصا اوايل بهار بر اثر رطوبت تحولات سريع جوي بارانهاي شديد كم دوام و همچنين تگرگ مي بارد كه معمولا به محصولات زيان مي رساند.

 

 قسمت شمال شهرستان به علت وجود رودخانه در دوران چهام زمين شناسي آبرفتهاي فراوان برسطح فرسايش رسوبات دوران سوم بر جاي مانده است كه زمين هاي اين شهرستان را بسيار حاصل خيز نموده است.

 

چون حالت كوهزايي آلپي در دوره ميوسن صورت گرفته باعث تشكيل كوهها و چين خوردگي رسوبات گرديده تخمين زده مي شود كه رسوبات اين دوره به دو هزار متر مي رسد، لذا علت شوري و تلخي آب رودخانه و آب هاي زيرزميني اين ناحيه رسوبات گچي و نمكي دوره ميوسن است در ضمن اين كوهها چون در حوضه هاي نفتي قرار دارند داراي قير و ساير مشتقات نفتي هستند. در تابستان به علت عبور رودخانه از اين رسوبات قير وچربي بر روي آب نمايان مي شود.

 

از عمده ترين رودخانه هاي جاري در اين شهرستان مي توان:

1- رودخانه علاء

2- رودخانه مارون

3- رودخانه ابوالفارس را نام برد كه نرسيده به بخش رامشير از محل تلاقي آنها رودخانه بزرگ جراحي تشكيل و در بخش رامهرمز جاري خواهد شد.