1398/04/30
 

شهرستان رامهرمز با 4257 كيلومتر مربع مساحت در خاور استان خوزستان واقع شده كه از شمال به شهرستان ايذه و مسجد سليمان،از خاور به استان كهگيلويه و بوير احمد،از باختر به شهرستان اهواز و از جنوب به شهرستان بندر ماهشهر محدود است.

مركز آن شهر رامهرمز كه با 7/3 كيلومتر مربع مساحت در 100 كيلومتري خاور اهواز بين 31 درجه و 16 دقيقه پهناي شمالي و 49 درجه و 37 دقيقه درازاي خاوري نسبت به نصف النهار گرينويچ قرار دارد و بلندي آن از سطح دريا 160 متر است.

آب و هواي رامهرمز گرم بوده و رودخانه جراحي از خاور رامهرمز مي گذرد.

رامهرمز برسر چهار راهي قرار گرفته است. راه آسفالته به سوي جنوب خاوري به درازاي 90 كيلومتر تا بهبهان راه آسفالته به سوي شمال خاوري به درازاي 57 كيلومتر تا باغملك (جانكي) راه آسفالته اصلي به سوي شمال باختري به درازاي 15 كيلومتر ، فاصله هوايي شهرستان رامهرمز تا تهران 552 كيلومتر است.

اين شهرستان در سال 1385 جمعيتي بالغ بر 123462 نفر را كه در 25723 خانوار ميزيستند را در خود جاي داده است.