فرماندار

فرماندار

محمد شهبازی آزاد

 

وظایف فرماندار :

فرماندار در حوزه ماموریت خود ( شهرستان )  در حدود قوانین و مقررات عهده دار انجام وظایف زیر می باشند :

حفظ سیاست عمومی دولت :

۱-حفظ سیاست عمومی دولت در حوزه ماموریت و فراهم آوردن موجبات لازم برای اجرای صحیح آن در هر مورد که مصالح سیاسی کشور ایجاب کند که سازمانهای دولتی از خط مشی یا اصول خاصی پیروی نمایند ، مراتب به فرمانداران ابلاغ خواهد شد . در این صورت فرامانداران موظف به اجرای دقیق این دستورها خواهند بود .

امور اجتماعی و اقتصادی و عمرانی :

۲- مراقبت کلی در بهبود و پیشرفت اوضاع و احوال اجتماعی و اقتصادی محل و نظارت و مراقبت کلی در اجرای برنامه ها و طرحهای عمرانی محل

۳- مراقبت در ابلاغ و اجرای قوانین و مقررات و آئین نامه های مربوط به رفاه و آسایش عمومی ، امور ایمنی و امور مختلف شهری

۴- بررسی نیازمندیهای مالی شورای شهرستان و اقادام در تامین آنها از طریق مراجع مربوط

۵- ایجاد هماهنگی بین شوراها و مراجع مختلف حوزه ماموریت برای پیشبرد برنامه های در دست اجرا

۶- مراقبت در پیشرفت و حسن جریان امور سازمانها و جمعیتهای خیریه

۷- بررسی و تهیه پیشنهادهای لازم در مورد ایجاد موسسات عام امنفعه

۸- نظارت بر تامین خوار و بار و مراقبت در فراوانی و مرغوبیت آن

۹- رسیدگی به شکایات رسیده و ارجاع آنها به سازمانهای مسئول

۱۰- تشویق و ترغیب مردم به مشارکت در امور محلی بویژه در مورد پاکسازی محیط شهروده و اهتمام در اجرای قوانین و مقررات مربوط به واگذاری کار مردم به مردم

۱۱- تهیه و پیشنهاد طرحها و برنامه های انتشلراتی مناسب برای ارائه فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی و عمرانی محل

۱۲- بررسی جراید و برنامه های رادیو و تلویزیون در مورد فعالیتهایی که در محل انجام می شود و مراقبت در انعکاس صحیح این فعالیتها

امور انتظامی

۱۳- دریافت گزارشهای لازم در مورد وقایع و اتفاقات روز از مقامات انتظامی محل و صدور دستورهای مقتضی و قانونی به مقامات مزبور با توجه به ماده ۱۵ قانون  قانون تقیسمات کشوری مصوب آبانماه ۱۳۱۶

۱۴- تهیه و تنظیم مقررات انتظامی لازم در مورد اوضاع اجتماعی و تامین رفاه اهالی شهرستان حفظ اموال عمومی و آثار ملی ، در حدود قوانین و مقررات مربوط

۱۵- انجام وظایفی که به موجب قانون وظیفه عمومی بعهده فرمانداران محول است

۱۶- اقدام لازم به منظور حفظ امنیت اجتماعی و تشکیل کمیسیونهای مربوط طبق مقررات

۱۷- اقادم لازم و مراقبت در مقابله با سیل و آتش سوزی و حوادث و اتفاقات غیر مترقبه طبق مقررات و دستورهای صادر شده

۱۸ – گزارش اتفاقات مرزی ( در مورد فرمانداریهای نقاط مرزی ) با توجه به دستورالعمل های صادر شده

امور آموزشی و فرهنگی و بهداشت

۱۹- مراقبت در پیشرفت امور آموزشی محل و جلب همکاری اهالی برای پیکار با بیسوادی

۲۰- مراقبت در پیشرفت امور فرهنگی و امور مربوط به تربیت بدنی و پیشاهنگی

۲۱- نظارت کلی بر بهداشت و بهداری محل

۲۲- اعلام فوری شیوع بیماریهای واگیر به استانداری و سازمانهای مسئول

امور اداری و شهرداری

۲۳-  ایجاد هماهنگی بین فعالیتها و اقدامات اداری و سازمانهای دولتی و محلی و مراقبت در اموری که توسط ادارات و سازمانهای مزبور انجام می شود

۲۴- نظارت در مسائل مربوط به رفاه کارکنان دولت در سطح شهرستان

۲۵- بررسی و مراقبت در مورد اموزش ضمن خدمت کارکنان فرمانداری و بخشداریها و شهرداریها در حوزه مأموریت و ارائه پیشنهادهای لازم برای بالا بردن سطح مهارت و کارایی آنان

۲۶- تشکیل شورای اداری شهرستان و نظارت بر اجرای مصوبات آن طبق مقررات

۲۷- مراقبت بر حسن اجرای امور اداری فرمانداری و انجام سریع و دقیق این امور

۲۸- بررسی و ارائه پیشنهاد در مورد ایجاد واحدهای دولتی مورد نیاز در محل

۲۹- نظارت بر امور شهرداریها و بررسی و اظهار نظر در مورد مصوبات انجمنهای شهر در حوزه مأموریت طبق قوانین و مقررات مربوط

۳۰- اهمّ اقداماتی که در این زمینه بعهده فرمانداران محول گردیده در پیوست (۱) درج شده است

۳۱- گزارش وقایع عمده شهرستان به استانداری و مقامات مربوط

انتخابات

۳۲- انجام انتخابات مجلس شورای اسلامی حوزه مأموریت طبق قوانین و مقررات و آئین نامه ها و دستورهای صادر شده

۳۳- انجام انتخابات شوراهای شهر و شهرستان در حوزه مأموریت طبق قوانین و مقررات و آئین نامه ها و دستورهای صادر شده

۳۴- انجام سایر انتخابات در حوزه مأموریت طبق قوانین و مقررات مربوط . اهّم اقداماتی که در مورد انتخابات بعهده فرمانداران محول گردیده درپیوست شماره (۲) درج شده است

آشنایی به حوزه مأموریت

۳۵- تهیه و جمع آوری اطلاعات و آمارهای لازم در مورد شناخت حوزه مأموریت

۳۶- کسب اطلاعات در مورد شخصیتهای محلی و وضع و موقعیت آنان

۳۷- سرکشی مرتب به کلیه بخشها و واحدهای واقع در حوزه مأموریت و کسب اطلاعات از نیازمندیهای ساکنان بخشها و روستاها و اقدام لازم در تأمین خواسته های انان طبق مثررات

متفرقه

۳۸- تشکیل شوراها ، انجمنها ، کمیسیونها ، کمیته ها و هیئتهای لازم در محل طبق قوانین و مقررات مربوط و مراقبت در انجام وظایف آنها

۳۹ – انجام وظایفی که طبق مقررات در مورد انحادیه ها ، باشگاهها و مجامع عمومی به عهده فرماندار محول شده است و مراقبت در امور مجامع مزبور

۴۰- نظارت کل بر حفظ ابنیه و آثار اسلامی و ملی و باستانی

۴۱ – مراقبت در امور مربوط به راهنمایی و رانندگی و نظم ترافیک شهر و امور مربوط به مؤسسات حمل و نقل در حدود قوانین و مقررات آئین نامه های مربوط

۴۲ – انجام وظایف مربوط به برگزاری اعیاد مذهبی

۴۳- فراهم کردن تسهیلات و تشریفات لازم در موقع بازدید شخصیتهای داخلی و خارجی از حوزه فرمانداری طبق دستور مقامات مرکزی

۴۴-  مراقبت در امور مربوط به نمایندگی کنسولی ، ازدواج اتباع بیگانه با تباع ایرانی ، قبول تابعیت ، ترک تابعیت ، پناهندگان ، مهاجرین ، استملاک و همچنین رفت و آمدها و فعالیتهای اتباع بیگانه و ارسال گزارشهای لازم در موارد فوق به استانداری مقامات مربوط

۴۵ – مراقبت در حسن جریان امور مربوط به ثبت احوال در حوزه فرمانداری

۴۶ – نظارت در امور جهانگردی و جلب سیاحان در حدود مقررات

علاوه بر موارد فوق ، فرماندار عهده دار انجام وظایف و تکالیفی که ممکن است طبق قوانین و مقررات دیگر بعهده وی محول شود نیز خواهد بود.

سایر موارد طبق دستور مقامات مافوق و براساس مقررات انجام شود.

پیوست شماره (۱)

اهمّ وظایف فرماندار در مورد شهرداریها

۱ – تشکیل مرتب شورای عمرانی شهرستان برای اجرای وظایف مقرر ، و هماهنگ کردن فعالیتهای عمرانی دستگاهها و سازمانهای اجرایی ، در سطح شهرستان

۲- نظارت در امور شهرداریهای حوزه فرمانداری طبق قانون شهرداری و دستورالعملهای صادر شده

۳- بررسی و اظهار نظر در مورد پیشنهادهای شهرداریهای تابع  بمنظور اجرای صحیح قانون شهرداری و آئین نامه های مربوط

۴- رسیدگی و اظهارنظر در مورد میزان عوارض پیشنهادی شهرداریهای فاقد شورای شهر

۵- بررسی و اظهارنظر در مورد مصوبات شواری شهر طبق مقررات

۶- مراقبت در حسن اجرای  مقررات و قوانین مربوط به شهرداریهای تابعه

۷- بررسی و اظهارنظر در مورد تغییرنام ، تأسیس و انحلال شهرداریهای تابع بر اساس مقررات

۸- اقدام در مورد رسیدگی با شکایات دریافتی از اشخاص و مؤسسات و ادارات در مورد شهرداریها

۹- اقدام در ایجاد تسهیلات لازم برای شهرداریهای تابعه بمنظور استفاده صحیح از اعتبارات عمرانی

۱۰- مراقبت در تأمین ارزاق و نیازمندیهای عمومی از طریق شهرداریها

۱۱- مراقبت در اجرای برنامه های عمرانی شهرداریها

۱۲- بررسی و اظهارنظر در مورد طرحهای سازمانی و تشکیلاتی شهرداریهای تابعه و سازمانهای وابسته به آنها

۱۳- بررسی و اظهارنظر درباره صلاحیت شهرداران تابعه و پبشنهاد صدور احکام مربوط به انتصاب آنان به وزارت کشور یا استاندار

۱۴- رسیدگی به شکایات مربوط به عوارض از طریق تشکیل کمیسیون موضوع ماده ۸ قانون نوسازی و عمران شهری و ماده ۷۷ قانون شهرداری

۱۵- برسی و اظهار نظر در مورد نقشه های هادی شهرهای تابعه براساس استانداردهای شهرسازی و نظارت بر اجرای صحیح نقشه های هادی و جامع شهرها که به تصویب سازمانهای مربوط رسیده باشد

۱۶- نظارت و مراقبت کلی بر نرخها و اقدام لازم بمنظور جلوگیری از افزایش بی رویه قیمتها طبق مقررات

۱۷- اظهار نظر در مورد بودجه و نظارت بر هزینه های شهرداریها و سازمانهای تابعه و وابسته به انها و همچنین اظهارنظر نسبت به میزان  بخشودگی عوارض نوسازی در حوزه فرمانداری براسا ضوابط و دستورالعملهای صادر شده

پیوست شماره (۲)

اهمّ وظایف فرماندار در زمینه انتخابات

۱ – تهیه مقدمات انتخابات مجلس شورای اسلامی و شوراهای شهرستان و شهر در حوزه فرمانداری

۲- فراهم کردن وسایل و تجهیزات لازم جهت انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابی و توزیع آنها بین حوزه های فرعی انتخابات

۳- اقدام در تقسیم اعتبارات حواله شده بین حوزه های فرعی و نظارت دقیق در مصرف این اعتبارات بر اساس مقررات مربوط

۴- اقدام در تشکیل هیأت ثبت نام و انجام وظایف مقرر در آئین نامه اجرائی مربوط

۵- ارشاد و راهنمایی مجریان حوزه های فرعی انتخابات به منظور اجرای صحیح مقررات و قوانین و دستورالعملهای مربوط

۶- نظارت و مراقبت در حسن جریان انتخابات مجلس شورای اسلامی ، انتخابات شوراهای شهر و شهرستان و سایر و انتخاباتی که در حوزه فرمانداری بعمل می آید

۷- همکاری در تعیین اعضای دفاتر ثبت نام و محل استقرار دفاتر مزبور و نوزیع برگهای انتخابات

۸- تشکیل انجمن نظارت مرکزی و اقدام در تشکیل انجمنهای نظارت فرعی مربوط به انتخابات مجلس شورای اسلامی براساس قوانین مربوط

۹- تشکیل انجمن نظارت بر انتخابات شورای شهر و شورای شهرستان

۱۰- تشکیل کمیسیونهای رسیدگی به صلاحیت داوطلبان شرکت در انتخابات براساس قوانین و مقررات مربوط

۱۱- فراهم آوردن تسهیلات و ایجاد هماهنگی در امر انتخابات براساس بخشنامه ها و دستور العملها

۱۲- تهیه و تنظیم آمار گزارش روزانه در مورد برگهای انتخابات توزیع شده و اعلام آنها به استانداری و وزارت کشور

۱۳- اعلام نتایج انتخابات به استاندار و وزارت کشور

۱۴- همکاری در صدور اعتبار نامه های نمایندگان و اعلام و ارسال آنها به مراجع مربوط

۱۵- انجام انتخابات میان دوره ای پس از وصول دستور وزارت کشور

۱۶- نظارت در انتخابات اتحادیه های صنفی و انجام سایر وظایف مربوط به  انتخابات که در آئین نامه مذکور بعهده فرماندار محول است

۱۷- مراقبت در حسن اجرای انتخابات انجمنها و شورا های محلی براساس مقررات مربوط

۱۸- معرفی جانشین بجای اعضای شوراهای حوزه فرمانداری که فوت نموده یا مستعفی شده اند ، طبق مقررات

منبع : کتاب ” آنچه یک فرماندار باید بداند “