بخش رودزرد

بخشدار

عباس بازرگانی

 

 

اعضای هیأت رئیسه شورای اسلامی روستای رودزرد

 • حاج محمدرضا کلاه کج
 • منوچهر کلاه کج
 • محمد طاهری منش
 • بهزاد کلاه کج
 • سلیمان کلاه کج

اعضای هیأت رئیسه شورای اسلامی روستای جونکک

 • سیئ قدرت موسوی نور
 • سید حسین موسوی
 • حفیظ الله محمدی

اعضای هیأت رئیسه شورای اسلامی روستای آبشار

 • یدالله میراحمدی مجد
 • موسی دهمت
 • قدرت الله باقری پور

اعضای هیأت رئیسه شورای اسلامی روستای شاردین

 • غلامرضا انبار
 • اسماعیل مرادی دوست
 • حسین انبار

اعضای هیأت رئیسه شورای اسلامی روستای دره قیر

 • الله کرم جهان
 • قنبر جهان
 • نورالله جهان

اعضای هیأت رئیسه شورای اسلامی روستای گنبد لران

 • رحمان مدرسی
 • محمد پاتیار
 • سلطانعلی رستمی پناه

اعضای هیأت رئیسه شورای اسلامی روستای ماماتین سفلی

 • فرهاد کلاه کج
 • اسماعیل بناری
 • فرامرز کلاه کج

اعضای هیأت رئیسه شورای اسلامی روستای چم قاسمعلی ۲

 • کوهزاد بهوند
 • روح الله ریحان کارمیائی
 • علی عسکر موسوی زاده

اعضای هیأت رئیسه شورای اسلامی روستای خدیجه

 • خیرالله صادقی راد
 • امیر نریمانزاد
 • هوشنگ انبار

اعضای هیأت رئیسه شورای اسلامی روستای عشایر جره

 • حسین افروشه
 • افشین آبدار
 • مرتضی آبسید

اعضای هیأت رئیسه شورای اسلامی روستای دشت دنا

 • فریدون مالکپور
 • جمشید لرکی
 • اکبر لرکی

 

 

 

آمار دهستانها و روستاهای تابعه بخش رودزرد ماشین

 

بخش رودزرد ماشین شامل دو دهستان می باشد ۱- دهستان جره با مرکزیت رودزرد ماشین ۲-دهستان ماماتین با مرکزیت گنبد لران

 

 

ردیف نام شهرستان نام دهستان تعداد روستا تعداد خانوار تعداد جمعیت تعداد شورا تعداد دهیاری
۱ رامهرمز جره ۴ ۵۶۶ ۲۵۲۹ ۱ ۱
۲ رامهرمز ماماتین ۱۰ ۳۰۳ ۱۰۷۴ ۳ ۱
جمع   ۲ ۱۴ ۸۶۹ ۳۶۰۳ ۴ ۲

 

 

روستاهای دهستان جره با مرکزیت رودزرد ماشین 

روستاهای دهستان ماماتین با مرکزیت گنبد لران

 

ردیف دهستان نام روستا تعداد خانوار جمعیت
۱ جره با مرکزیت رودزرد ماشین رودزردماشین ۵۲۷ ۲۳۴۴
۲ جره با مرکزیت رودزرد ماشین گنج آباد( چم قاسمعلی ۲) ۲۶ ۱۳۷
۳ جره با مرکزیت رودزرد ماشین چم قاسمعلی ۱۳ ۴۸
۴ جره با مرکزیت رودزرد ماشین دشت دنا    
۵ ماماتین به مرکزیت گنبد لران شاردین ۲۱ ۱۲۱
۶ ماماتین به مرکزیت گنبد لران ماماتین سفلی ۳۷ ۱۶۸
۷ ماماتین به مرکزیت گنبد لران آبلغمک * *
۸ ماماتین به مرکزیت گنبد لران دره قیر ۲۱ ۱۰۰
۹ ماماتین به مرکزیت گنبد لران گنبدلران ۱۰۸ ۴۷۶
۱۰ ماماتین به مرکزیت گنبد لران ماماتین علیا ۲۲ ۸۶
۱۱ ماماتین به مرکزیت گنبد لران نمره نه ۲۷ ۱۰۵
۱۲ ماماتین به مرکزیت گنبد لران جوکنک ۳۰ ۱۲۵
۱۳ ماماتین به مرکزیت گنبد لران چم مرداس ۱۷ ۸۰
۱۴ ماماتین به مرکزیت گنبد لران خدیجه ۲۰ ۸۱

 

مناطق عشایری که جزء دهستان جره از بخش رودزرد می باشند:

 • عشایر سد جره
 • عشایر سر فاریاب
 • عشایر قبه
 • عشایر دره پونه ای
 • عشایر تشکی
 • عشایر ده علیرضا
 • عشایر ملک آباد
 • عشایر ده جاولان
 • عشایر ده نوروز

     ۱۰-عشایر آبشار

۱۱-عشایر دره مختارک

مناطق عشایری که جزء دهستان ماماتین از بخش رودزرد می باشند:

 • عشایر سر بیشه
 • عشایر دره قیر