بخش رودزرد

بخشدار

حسن بندار

 

 

آمار دهستانها و روستاهای تابعه بخش رودزرد ماشین

 

بخش رودزرد ماشین شامل دو دهستان می باشد ۱- دهستان جره با مرکزیت رودزرد ماشین ۲-دهستان ماماتین با مرکزیت گنبد لران

 

 

ردیف نام شهرستان نام دهستان تعداد روستا تعداد خانوار تعداد جمعیت تعداد شورا تعداد دهیاری
۱ رامهرمز جره ۴ ۵۶۶ ۲۵۲۹ ۱ ۱
۲ رامهرمز ماماتین ۱۰ ۳۰۳ ۱۰۷۴ ۳ ۱
جمع   ۲ ۱۴ ۸۶۹ ۳۶۰۳ ۴ ۲

 

 

روستاهای دهستان جره با مرکزیت رودزرد ماشین 

روستاهای دهستان ماماتین با مرکزیت گنبد لران

 

ردیف دهستان نام روستا تعداد خانوار جمعیت
۱ جره با مرکزیت رودزرد ماشین رودزردماشین ۵۲۷ ۲۳۴۴
۲ جره با مرکزیت رودزرد ماشین گنج آباد( چم قاسمعلی ۲) ۲۶ ۱۳۷
۳ جره با مرکزیت رودزرد ماشین چم قاسمعلی ۱۳ ۴۸
۴ جره با مرکزیت رودزرد ماشین دشت دنا    
۵ ماماتین به مرکزیت گنبد لران شاردین ۲۱ ۱۲۱
۶ ماماتین به مرکزیت گنبد لران ماماتین سفلی ۳۷ ۱۶۸
۷ ماماتین به مرکزیت گنبد لران آبلغمک * *
۸ ماماتین به مرکزیت گنبد لران دره قیر ۲۱ ۱۰۰
۹ ماماتین به مرکزیت گنبد لران گنبدلران ۱۰۸ ۴۷۶
۱۰ ماماتین به مرکزیت گنبد لران ماماتین علیا ۲۲ ۸۶
۱۱ ماماتین به مرکزیت گنبد لران نمره نه ۲۷ ۱۰۵
۱۲ ماماتین به مرکزیت گنبد لران جوکنک ۳۰ ۱۲۵
۱۳ ماماتین به مرکزیت گنبد لران چم مرداس ۱۷ ۸۰
۱۴ ماماتین به مرکزیت گنبد لران خدیجه ۲۰ ۸۱

 

مناطق عشایری که جزء دهستان جره از بخش رودزرد می باشند:

 • عشایر سد جره
 • عشایر سر فاریاب
 • عشایر قبه
 • عشایر دره پونه ای
 • عشایر تشکی
 • عشایر ده علیرضا
 • عشایر ملک آباد
 • عشایر ده جاولان
 • عشایر ده نوروز

     ۱۰-عشایر آبشار

۱۱-عشایر دره مختارک

مناطق عشایری که جزء دهستان ماماتین از بخش رودزرد می باشند:

 • عشایر سر بیشه
 • عشایر دره قیر