شرایط اقلیمی

ارتفاع این شهرستان نسبت به سطح تراز آب های آزاد ۲۰۰+ متر است و متوسط درجه حرارت در سال ۷/۲۳ درجه سانتی گراد و تعداد روزهای یخبندان تقریبا ۲ تا ۳ روز در سال می باشد.

 

در زمستان جهت حرکت بادها از خشکی به سمت دریا معمولا جهت حرکت بادها در این فصل با امتداد کوهها حالت عمودی دارد و همین وضع سبب شده که از وزش بادها در فصل زمستان کاسته شود. سرعت باد های موسمی زمستانی از یک تا سه متر در ثانیه می باشد، در تابستان جهت بادها از دریا به سوی خشکی بوده و چون مسیر حرکت بادها با امتدا کوهها مطابقت دارد لذا کوهها مانع وزش باد نمی شود و به همین علت است که در تابستان شدیدتر از زمستان است و سرعت آن در اواسط تابستان به ده متر در ثانیه می رسد.

 

هر چه از سمت شمال غربی به جنوب شرقی نزدیک تر شویم از شدت بارندگی کاسته شده و این امر با وزش بادهایی که از شمال غربی به جنوب شرقی می وزند مطابقت دارد و از مقدار رطوبت بادها به تدریج کاسته می شود. گاهی در فصل زمستان و خصوصا اوایل بهار بر اثر رطوبت تحولات سریع جوی بارانهای شدید کم دوام و همچنین تگرگ می بارد که معمولا به محصولات زیان می رساند.

 

قسمت شمال شهرستان به علت وجود رودخانه در دوران چهام زمین شناسی آبرفتهای فراوان برسطح فرسایش رسوبات دوران سوم بر جای مانده است که زمین های این شهرستان را بسیار حاصل خیز نموده است.

 

چون حالت کوهزایی آلپی در دوره میوسن صورت گرفته باعث تشکیل کوهها و چین خوردگی رسوبات گردیده تخمین زده می شود که رسوبات این دوره به دو هزار متر می رسد، لذا علت شوری و تلخی آب رودخانه و آب های زیرزمینی این ناحیه رسوبات گچی و نمکی دوره میوسن است در ضمن این کوهها چون در حوضه های نفتی قرار دارند دارای قیر و سایر مشتقات نفتی هستند. در تابستان به علت عبور رودخانه از این رسوبات قیر وچربی بر روی آب نمایان می شود.

 

از عمده ترین رودخانه های جاری در این شهرستان می توان:

۱- رودخانه علاء

۲- رودخانه مارون

۳- رودخانه ابوالفارس را نام برد که نرسیده به بخش رامشیر از محل تلاقی آنها رودخانه بزرگ جراحی تشکیل و در بخش رامهرمز جاری خواهد شد.