بخش ابوالفارس

بخشدار

 

علی بیگدلی

 

اعضای هیأت رئیسه شورای اسلامی روستای دره تو نم نمی

 • محمد تازیک کرمی
 • علی محمد احمدی راد
 • عیسی موسوی
 • حبیب الله پاینده
 • محمد امام خواه

اعضای هیأت رئیسه شورای اسلامی روستای پای ریشه کوه

 • محمدزاهد هاشمی فرد
 • رمضان افشنگ
 • حجت الله آمد

اعضای هیأت رئیسه شورای اسلامی روستای شمیلان

 • شمس الله اولیا
 • مرجان اولیا
 • محمد اولیا

اعضای هیأت رئیسه شورای اسلامی روستای آبشدون علیا

 • محمدعلی بهزادی
 • جان محمد جهانگیری نژاد
 • عیسی بهزادی

اعضای هیأت رئیسه شورای اسلامی روستای سه تلون

 • عزیزالله جانفزا
 • علی صالح
 • رضا رده

اعضای هیأت رئیسه شورای اسلامی روستای آبشدون سفلی

 • محمود احمدی
 • علی احمدی
 • ابوالحسن احمدی

اعضای هیأت رئیسه شورای اسلامی روستای باوج

 • قربان صادق دوست
 • عبدالرضا سلطانیان
 • عبدالرحیم پاینده

اعضای هیأت رئیسه شورای اسلامی روستای شهرک شهید رجائی

 • سید علی دهش
 • سید علیرضا فخرالدین
 • سید محمد میرسالاری

اعضای هیأت رئیسه شورای اسلامی روستای کونگرده

 • حسین دیناری
 • عبدالرضا دیوبند
 • محمدهدا بزرگمهر

اعضای هیأت رئیسه شورای اسلامی روستای کل احمدی

 • صادق لطفعلی زاده
 • مختار تابش
 • کلثوم تارک

اعضای هیأت رئیسه شورای اسلامی روستای حاجی آباد

 • مندنی احمدی
 • علی حسین احمدی کوهی
 • مهراب فردائی پور

اعضای هیأت رئیسه شورای اسلامی روستای کبوتری

 • جعفر سجادی نژاد
 • علی اسدی کیا
 • روح الله اوری پویا

 

 

 

 

 

 

 

 

 روستاهای دهستان حومه ابوالفارس به مرکزیت باوج

روستاهای دهستان ستلون با مرکزیت ستلون

 

ردیف دهستان نام روستا تعداد خانوار جمعیت
۱ ابوالفارس با مرکزیت باوج باوج ۱۴۳ ۶۳۸
۲ ابوالفارس با مرکزیت باوج نوران ۱۰ ۴۰
۳ ابوالفارس با مرکزیت باوج تنگ تلخ شمیلان ۱۲ ۵۲
۴ ابوالفارس با مرکزیت باوج تنگ تلخ ۱ ۱ ۴
۵ ابوالفارس با مرکزیت باوج پای ریشه کوه ۲۹ ۱۲۳
۶ ابوالفارس با مرکزیت باوج دوگچه ۷ ۲۸
۷ ابوالفارس با مرکزیت باوج سواره ۴۱ ۱۷۹
۸ ابوالفارس با مرکزیت باوج شمیلان ۳۳ ۱۴۷
۹ ابوالفارس با مرکزیت باوج کونگرده ۶۱ ۲۸۶
۱۰ ابوالفارس با مرکزیت باوج آبژدان ۳۸ ۱۷۸
۱۱ ابوالفارس با مرکزیت باوج حاجی آباد ۱۳۷ ۶۴۲
۱۲ ابوالفارس با مرکزیت باوج شهرک شهیدرجایی ۲۲ ۱۲۱
۱۳ ابوالفارس با مرکزیت باوج تنگ تلخ ۲ ۱۸ ۷۷
۱۴ ابوالفارس با مرکزیت باوج ابژدان سفلی ۲۸ ۱۴۰
۱۵ ابوالفارس با مرکزیت باوج دره خشک ۲۰ ۸۸
۱۶ ابوالفارس با مرکزیت باوج کل احمدی ۳۰ ۱۴۲
۱۷ ستلون کبوتری ۶۹ ۲۹۴
۱۸ ستلون دره تونم نمی ۳۵۱ ۱۵۰۱
۱۹ ستلون سه تلون ۲۹۷ ۱۲۳۹
۲۰ ستلون زیرراه ۳۱ ۱۳۶
۲۱ ستلون سرتنگ ۹ ۴۳
۲۲ ستلون دره نی ۱ ۵
۲۳ ستلون تلخاب مرغان ۱۵ ۸۰

 

 

آمار دهستانها و روستاهای تابعه بخش ابوالفارس

 بخش ابوالفارس دارای دو دهستان می باشد ۱- دهستان حومه ابوالفارس به مرکزیت باوج ۲-دهستان ستلون با مرکزیت ستلون

 

ردیف نام شهرستان نام دهستان تعداد روستا تعداد خانوار تعداد جمعیت تعداد شورا تعداد دهیاری
۱ رامهرمز باوج ۱۶ ۶۳۰ ۲۸۸۵ ۱۱ ۴
۲ رامهرمز ستلون ۷ ۷۷۳ ۳۲۹۸ ۴ ۳
جمع   ۲ ۲۳ ۱۴۰۳ ۶۱۸۳ ۱۵ ۷