بخش ابوالفارس

بخشدار

 

حمید هوشیاری

 

 

 روستاهای دهستان حومه ابوالفارس به مرکزیت باوج

روستاهای دهستان ستلون با مرکزیت ستلون

 

ردیف دهستان نام روستا تعداد خانوار جمعیت
۱ ابوالفارس با مرکزیت باوج باوج ۱۴۳ ۶۳۸
۲ ابوالفارس با مرکزیت باوج نوران ۱۰ ۴۰
۳ ابوالفارس با مرکزیت باوج تنگ تلخ شمیلان ۱۲ ۵۲
۴ ابوالفارس با مرکزیت باوج تنگ تلخ ۱ ۱ ۴
۵ ابوالفارس با مرکزیت باوج پای ریشه کوه ۲۹ ۱۲۳
۶ ابوالفارس با مرکزیت باوج دوگچه ۷ ۲۸
۷ ابوالفارس با مرکزیت باوج سواره ۴۱ ۱۷۹
۸ ابوالفارس با مرکزیت باوج شمیلان ۳۳ ۱۴۷
۹ ابوالفارس با مرکزیت باوج کونگرده ۶۱ ۲۸۶
۱۰ ابوالفارس با مرکزیت باوج آبژدان ۳۸ ۱۷۸
۱۱ ابوالفارس با مرکزیت باوج حاجی آباد ۱۳۷ ۶۴۲
۱۲ ابوالفارس با مرکزیت باوج شهرک شهیدرجایی ۲۲ ۱۲۱
۱۳ ابوالفارس با مرکزیت باوج تنگ تلخ ۲ ۱۸ ۷۷
۱۴ ابوالفارس با مرکزیت باوج ابژدان سفلی ۲۸ ۱۴۰
۱۵ ابوالفارس با مرکزیت باوج دره خشک ۲۰ ۸۸
۱۶ ابوالفارس با مرکزیت باوج کل احمدی ۳۰ ۱۴۲
۱۷ ستلون کبوتری ۶۹ ۲۹۴
۱۸ ستلون دره تونم نمی ۳۵۱ ۱۵۰۱
۱۹ ستلون سه تلون ۲۹۷ ۱۲۳۹
۲۰ ستلون زیرراه ۳۱ ۱۳۶
۲۱ ستلون سرتنگ ۹ ۴۳
۲۲ ستلون دره نی ۱ ۵
۲۳ ستلون تلخاب مرغان ۱۵ ۸۰

 

 

آمار دهستانها و روستاهای تابعه بخش ابوالفارس

 بخش ابوالفارس دارای دو دهستان می باشد ۱- دهستان حومه ابوالفارس به مرکزیت باوج ۲-دهستان ستلون با مرکزیت ستلون

 

ردیف نام شهرستان نام دهستان تعداد روستا تعداد خانوار تعداد جمعیت تعداد شورا تعداد دهیاری
۱ رامهرمز باوج ۱۶ ۶۳۰ ۲۸۸۵ ۱۱ ۴
۲ رامهرمز ستلون ۷ ۷۷۳ ۳۲۹۸ ۴ ۳
جمع   ۲ ۲۳ ۱۴۰۳ ۶۱۸۳ ۱۵ ۷