بخش سلطان آباد

بخشدار

عباس بازرگانی

 

 

آمار دهستانها و روستاهای تابعه بخش سلطان آباد

 

بخش سلطان آباد دارای دو دهستان  ۱- دهستان سلطان آباد با مرکزیت روستای سلطان آباد ۲-دهستان رستم آباد با مرکزیت روستای رستم آباد

 

ردیف نام شهرستان نام دهستان تعداد روستا تعداد خانوار تعداد جمعیت تعداد شورا تعداد دهیاری دهیاری پیشنهادی
۱ رامهرمز سلطان آباد ۲۱ ۱۲۱۱ ۴۹۳۹ ۱۳ ۶ ۲
۲ رامهرمز رستم آباد ۱۸ ۷۸۵ ۳۲۵۷ ۸ ۷ ۱
جمع     ۳۹ ۱۹۹۶ ۸۱۹۶ ۲۰ ۱۳ ۳

 

 روستاهای دهستان سلطان آباد با مرکزیت روستای سلطان آباد

روستاهای دهستان رستم آباد با مرکزیت روستای رستم آباد 

 

ردیف دهستان نام روستا تعداد خانوار جمعیت
۱ حومه سلطان آباد سلطان آباد ۲۲۶ ۸۶۷
۲ حومه سلطان آباد خافور ۲۱ ۹۰
۳ حومه سلطان آباد چم هاشم دهقان ۲۶ ۱۰۱
۴ حومه سلطان آباد حاج چراغ ۳۵ ۱۲۰
۵ حومه سلطان آباد صباحی ۵۳ ۲۲۹
۶ حومه سلطان آباد بردخیمه ۳۸ ۱۴۲
۷ حومه سلطان آباد بنه رشید ۱۵۸ ۷۲۱
۸ حومه سلطان آباد بنه قیطاس ۳۱ ۱۲۱
۹ حومه سلطان آباد شهرک فجر ۳۶ ۱۴۰
۱۰ حومه سلطان آباد بنه عباس ۱۲۲ ۴۶۱
۱۱ حومه سلطان آباد چم هاشم ۲۲ ۹۷
۱۲ حومه سلطان آباد بقعه دو ۳۲ ۱۲۸
۱۳ حومه سلطان آباد بقعه یک ۳۴ ۱۵۶
۱۴ حومه سلطان آباد کهله دو ۶۷ ۲۹۱
۱۵ حومه سلطان آباد کهله یک ۱۰۸ ۴۳۹
۱۶ حومه سلطان آباد غراباد ۴۹ ۱۹۰
۱۷ حومه سلطان آباد شاه ابوالقاسم ۱۲۲ ۵۱۴
۱۸ حومه سلطان آباد تنگ تلخ پگین ۱۴ ۴۸
۱۹ حومه سلطان آباد گدار پهن

 

۱۵ ۵۶
۲۰ حومه سلطان آباد پگین ۴ ۲۱
۲۱ حومه سلطان آباد خدیجه ۲ ۷
۲۲ حومه رستم آباد مشلوش ۶۴ ۲۵۳
۲۳ حومه رستم آباد شهید باهنر ۱۸ ۷۹
۲۴ حومه رستم آباد سید گتوش ۴ ۲۵
۲۵ حومه رستم آباد خانکشته ۳۵ ۱۴۷
۲۶ حومه رستم آباد زویدی مغامص ۷۹ ۳۵۴
۲۷ حومه رستم آباد زویدی رمضان ۱۷ ۸۱
۲۸ حومه رستم آباد زویدی فرهان ۱ ۳
۲۹ حومه رستم آباد جعفر صادق ۷۷ ۴۰۴
۳۰ حومه رستم آباد مالکاید ۷۶ ۳۰۸
۳۱ حومه رستم آباد مزعل ۱۴ ۵۵
۳۲ حومه رستم آباد مگه تنه مراد ۳ ۹
۳۳ حومه رستم آباد بابل ۵۰ ۱۹۲
۳۴ حومه رستم آباد مگه تنه ابول ۱۲ ۵۶
۳۵ حومه رستم آباد رستم آباد ۱۹۶ ۷۲۶

 

۳۶ حومه رستم آباد دره دان ۳۵ ۱۲۹
۳۷ حومه رستم آباد بنه اتابک ۱۷ ۵۱
۳۸ حومه رستم آباد زویدی موسی ۱۸ ۷۰
۳۹ حومه رستم آباد پلیم ۶۹ ۳۱۵